Algemene voorwaarden & Retourneren

Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot na voldoening van het verschuldigde bedrag.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Verzendkosten €4,95 vanaf € 100,00 franco levering.
Retourneren kan binnen 14 dagen na ontvangst mits in de orginele verpakking, ongebruikt en niet gepersonaliseerd. 
De kosten van terugzending komen voor rekening van de klant.
Retouradres: Trend Workwear t.a.v. Retouren - Transportstraat 7 - 4538 AT TERNEUZEN
Graag de factuur en reden van retour toevoegen aan uw retourzending

Algemene Voorwaarden voor niet-leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat
met Trend Workwear.
3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-
en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Trend Workwear B.V.
Transportstraat 7 
4538 AT Terneuzen

Telefoonnummer: +31 (0)115-619861 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren) 
E-mailadres: info@trend-workwear.com
KvK-nummer: 63682737
Btw-identificatienummer: NL 8553 51 512 B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Trend Workwear en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Trend Workwear zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek
van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is
het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Trend Workwear
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Trend Workwear niet.
3. Alle prijzen worden zowel inclusief als exclusief 21% BTW weer gegeven, tenzij anders vermeld.
4. Bij elke verzending zullen verzendkosten worden berekend. Tenzij anders wordt overeengekomen tussen de onderneming en
afnemer.
5. Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden gesloten, beiden zijn bindend.
6. Wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen dient de consument de betaling vooruit te geschieden, tenzij anders is
overeengekomen tussen onderneming en afnemer.
7. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Door Trend Workwear verstrekte prijslijsten etc., 
zijn aan wijzingen onderhevig en gelden niet als offerte.
8. De orderbevestiging van Trend Workwear is doorslaggevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de
overeenkomst.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Trend Workwear de opdracht per e-mail heeft bevestigd, of er door levering te
kennen geven is gegeven dat Trend Workwear de opdracht heeft geaccepteerd.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Trend Workwear passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Trend Workwear kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien Trend Workwear op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. De klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de
consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd
gepersonaliseerde producten, producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of producten die tijdens de bedenktermijn zodanig
zijn gebruikt dat deze niet meer geschikt zijn voor wederverkoop.
3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die
mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van
zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Trend Workwear verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Trend Workwear dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30
dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd gepersonaliseerde producten (zoals bedrukking van kleding of het vermaken van kleding op aanvraag
van de consument), producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of producten die tijdens de bedenktermijn zodanig
zijn gebruikt dat deze niet meer geschikt zijn voor wederverkoop.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet
verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Trend Workwear producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen
op de financiële markt en waar Trend Workwear geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn
van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen worden zowel inclusief als exclusief btw getoond, tenzij anders wordt vermeld.
6. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval
van verhoging van één of meerdere kostprijs factoren is Trend Workwear gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na melding van deze
prijsverhoging door Trend Workwear. Indien door wettelijke bepalingen een prijsverhoging doorgevoerd wordt, heeft de consument
geen recht op ontbinding. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het BTW tarief zijn. Bij prijsverhogingen die worden doorgevoerd
nadat de overeenkomst tot stand is gekomen worden prijzen die zijn bevestigd gehanteerd.

Artikel 10 – Garantie
1. Trend Workwear staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er
tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Met betrekking tot producten van derden is Trend Workwear tot geen verdere garantie gehouden dan de garantie welke zij van
haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Garantiebepalingen zijn slechts
van kracht bij het met de bestemming corresponderende gebruik en onderhoud van de geleverde zaken. De garantieperiode
bedraagt 30 dagen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. Trend Workwear zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van
bestellingen van producten en het beoordelen van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Trend Workwear kenbaar heeft gemaakt.
3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Trend Workwear zich inspannen om een vervangend artikel
beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel
wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van Trend Workwear.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Trend Workwear tot het moment van bezorging aan de
consument of een vooraf aangewezen en aan Trend Workwear bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
5. Trend Workwear levert vanaf magazijn Terneuzen, inclusief verpakking voor zover het geen bulk/OEM artikelen betreft.
Verzendkosten komen voor rekening van de klant.
6. Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden, zal door Trend Workwear aan de klant per deellevering
verzendkosten in rekening worden gebracht.
7. Wanneer de klant een door de postbezorger aangeboden zending onder rembours weigert, zal Trend Workwear de klant een
nieuw factuur sturen waarbij de totaalprijs is verhoogd met € 25,00 voor administratiekosten en de geldende, wettelijke rente.
Tevens zullen deze kosten in rekening gebracht worden indien de klant de order annuleert nadat de postbezorger de zending onder
rembours heeft aangeboden.

Artikel 12 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14
dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een
dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50%
worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de
uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Trend Workwear te
melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Trend Workwear behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf
aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Trend Workwear en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.